Koszenie pasów drogowych

Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert
2019-05-31 12:00
Treść

Biłgoraj, 28.05.2019 r.

 UD.4251.21.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

      Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,  prowadzone na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Biłgorajski,     ul. T. Kościuszki  94, 23-400 Biłgoraj,

 NIP: 918-199-38-47   

w imieniu i na rzecz, którego działa

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

tel.  84-6867078,  fax 84- 6881820,

 e-mail:  sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl

www.zdpbilgoraj.bip24.eu

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Koszenie traw w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Biłgoraj 

         

Koszenie pasów zieleni, poboczy i rowów wraz z uprzątnięciem skoszonej trawy z  pasów dróg powiatowych:

 1. ul. Monte Cassino -    1045mb,
 2. ul. Długa                    1199mb,
 3. ul. Komorowskiego      894mb,
 4. ul. Sikorskiego             516mb,
 5. ul. Al. 400-lecia          1762mb,
 6. ul. Różnówka Stawy  1026mb,
 7. ul. Włosiankarska         457mb,
 8. ul. Polna (od ul. Włosiankarskiej do kościoła) 400mb,
 9. ul. Leśna                      493mb,

--------------------------------------------------------------------------------------------

      Łącznie     7792mb

 2.         Wymagania dla Wykonawcy 

 1. Operatorzy kosiarek, operatorzy sprzętu pracujący w pasie drogi muszą być ubrani
  w odzież o barwach pomarańczowych, muszą posiadać uprawnienia do wykonywania prac (przeszkolenie w zakresie obsługi kosiarek oraz pod względem bezpieczeństwa robót prowadzonych w pasie drogowym).

 

 2. Sprzęt do koszenia trawy i niszczenia chwastów

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i niszczenia chwastów powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- kosiarki trawnikowej spalinowej do koszenia na mniejszych powierzchniach

   eksponowanych, takich jak: wysepki,  pasy zieleni

- kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych,

    takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych

    urządzeniach drogowych,

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa wobec użytkowników dróg. Za wszelkie wynikłe w trakcie prowadzenia robót szkody komunikacyjne odpowiada Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym, ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie z związku z prowadzonymi robotami.

 

 1.  Przed rozpoczęciem koszenia Wykonawca wykona roboty przygotowawcze.

Do robót tych zalicza się:

- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,

 - rozgarnięcie kretowisk,

- wywóz zebranych zanieczyszczeń i trawy na wysypisko publiczne lub składowiska własne

- zabezpieczenie pni młodych drzew przed uszkodzeniem w trakcie koszenia kosiarkami

  żyłkowymi.

 

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Koszenie 2 krotne traw i chwastów
w pasach drogowych w terminie od 3.06.2019 do 15.09.2019 na wezwanie Zamawiającego. Długość cyklu jednokrotnego koszenia  - do  7 dni.

 

IV.WYMAGANE ELEMENTY OFERTY:

 

1. Oferta - sporządzona na załączonym do zapytania formularzu, podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. 

 

 

V. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

Cena oferowana powinna zawierać:

1)      wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2)      obowiązujący podatek VAT od towarów i usług  (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),

3)      cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

 

VI. TERMIN, MIEJSCE  I  FORMA SKŁADANIA OFERT:

 

1. Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie lub drogą elektroniczną)
w terminie do dnia 31.05.2019r. godz. 12.00 na adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj.

 e-mail:  sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl

fax (84) 688-18-20

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  3.06.2019 r. o godz. 12.05.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego.

4. Osoba do kontaktów:  Maria Góralska, Mirosław Daniłowicz tel. (84) 686-70-79

 

 

Załącznik:

Zał. 1 – druk oferty

 

                                                                                Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

               w Biłgoraju

 

 

                                                                                Maria Góralska

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych,
  23-400 Biłgoraj ul. Sikorskiego 3
  ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr:  UD.4251.21.2019.:

 Koszenie pasów dróg powiatowych na terenie m. Biłgoraj

prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp .

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

Załącznik nr 1

  OFERTA

                                                                      

       Zarząd Dróg Powiatowych

                                                                                               w  Biłgoraju

Nazwa i adres Wykonawcy:  .....................................................................................

 

NIP ................................................................................................................

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadnie pn. Koszenie traw
w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Biłgoraj

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za (łącznie koszenie 2 krotne) :

cenę netto: .................... zł.    podatek VAT: ................... zł cenę  brutto:  …………  zł:

 słownie cena oferty brutto……….……………………………………………………….....

 * /cena jednostkowa za koszenie 1 krotne:

  netto: ........................ zł.    podatek VAT: .................. zł cenę  brutto:  ……………  zł:

 słownie cena oferty brutto……….……………………………………………………...../

 

2. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty przedmiotu zamówienia niezbędne do wykonywania zamówienia.

 

3. Akceptujemy warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

4. W przypadku  wyboru oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w  terminie  i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

5. Oświadczamy że, dysponuję/jemy osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

6.  Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

 

7.  Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować

 

na  adres:__________________________________________________________

 

tel: _________    fax _______________e-mail: ____________________________

 

Osobą do kontaktów jest ___________________________ tel. ________________

e-mail: ____________________________

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Mirosław Daniłowiczdodano do BIP dnia 28-05-2019 15:13:39