Powrót do: Dyrektor

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Dział Utrzymania Dróg i Mostów (UD)
Informacje dodatkowe

Do zadań w zakresie dróg należy:

1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach w obrębie pasa drogowego,

2) kontrola zgodności robót wykonywanych w pasie drogowym z zezwoleniem wydanym przez zarząd drogi,

3) kontrola zgodności z obowiązującymi przepisami lokalizacji inwestycji budowlanych oraz linii telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, wodociągów i kanalizacji w stosunku do drogi,

4) w uzasadnionych przypadkach wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na budowę i przebudowę zjazdów, określanie miejsc włączenia ruchu oraz naliczanie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego,

5) prowadzenie rejestru uzgodnień i zajęć pasa

6) dokonywanie systematycznych przeglądów dróg i urządzeń drogowych oraz ocena ich stanu technicznego,

7) coroczne (w miesiącu październiku) opracowywanie raportu o stanie dróg,

8) w IV kwartale przedkładanie dyrektorowi ZDP rocznych potrzeb na:

▪ remonty dróg i obiektów drogowych

▪ zaopatrzenie materiałowe na utrzymanie dróg

▪ budowę dróg i obiektów drogowych

▪ zimowego utrzymania dróg

▪ zachowanie stanu bezpieczeństwa na drogach

▪ utrzymanie zieleni w pasach drogowych

▪ zabezpieczenie dokumentacji technicznej z zakresu działania Działu,

9) wykonywanie przedmiarów robót wraz z określeniem wartości przedmiotów zamówień publicznych,

10) uczestniczenie w odbiorach robót wykonywanych na zlecenie Zarządu Dróg,

11) nadzór nad pracą obwodów drogowych,

12) nadzór nad robotami interwencyjnymi związanymi z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

13) pomiary ruchu drogowego i zbieranie danych o zdarzeniach na drogach,

14) organizowanie i kierowanie działalnością w zakresie utrzymania zadrzewień przydrożnych tj. nasadzeń drzew i krzewów, podcinkę i prześwietlanie drzew, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz nadzór nad właściwą gospodarką pozyskanym drewnem,

15) opracowywanie planów zimowego utrzymania dróg, kierowanie akcją, oraz kontrola pracy przy zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg,

16) rozliczanie nakładów otrzymanych na utrzymanie dróg,

17) sprawdzanie i merytoryczne potwierdzanie faktur za roboty wykonane na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych,

18) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Zarządu Dróg w zakresie prowadzonych spraw,

19) załatwianie skarg, zażaleń i wniosków dotyczących spraw prowadzonych przez dział zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego,

20) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działalności działu,

21) pełnienie funkcji inspektora nadzoru na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych,

22) ocena stanu nawierzchni i innych elementów drogi,

23) pomiary ruchu drogowego i zbieranie danych o zdarzeniach na drogach,

24) wydawanie opinii o lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej,

25) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych wynikających z zakresu działania Zarządu Dróg Powiatowych.

Do zadań w zakresie obiektów mostowych należy:

1) dokonywanie okresowych przeglądów drogowych obiektów inżynierskich zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,

2) coroczne opracowywanie raportu o stanie obiektów mostowych,

3) w przypadku konieczności składanie wniosków o dokonanie badań specjalistycznych oraz czynne uczestniczenie w tych badaniach,

4) opracowywanie rocznych potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania obiektów mostowych, odnów, remontów kapitalnych, modernizacji i przebudowy,

5) przedkładanie potrzeb na opracowywanie (zlecanie) dokumentacji technicznej na wykonywanie robót mostowych,

6) przygotowywanie przedmiaru robót i wniosków na roboty ujęte w planie rocznym lub robót wymagających natychmiastowej realizacji z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i innych obowiązujących przepisów,

7) załatwianie całości spraw wynikających z przepisów prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów mostowych,

8) opiniowanie harmonogramów robót przedkładanych przez jednostki wykonujące roboty,

9) kontrola postępu robót w zakresie terminowości, jakości robót i zgodności z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i wymogami technicznymi,

10) kontrola i odbiory robót mostowych,

11) finansowe i techniczne rozliczanie robót mostowych,

12) pełnienie funkcji inspektora nadzoru prowadzonych robót na obiektach mostowych,

13) kontrola faktur pod względem cen i ilości robót wykonanych na obiektach mostowych,

14) kierowanie przeciwpowodziową i przeciwlodową ochroną obiektów mostowych,

15) rozliczanie nakładów na bieżące utrzymanie obiektów mostowych,

16) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie obiektów mostowych dla ruchu w przypadkach awaryjnych,

17) ograniczanie nośności lub zamykanie obiektów mostowych dla ruchu w przypadkach uzasadnionych stanem technicznym po uprzednim uzgodnieniu ze Starostą Powiatu,

18) ochrona drogowych obiektów inżynierskich i ewentualne wydawanie zezwoleń na montaż urządzeń obcych na obiektach mostowych oraz naliczanie z tego tytułu opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami,

19) przechowywanie dokumentacji archiwalnej drogowych obiektów inżynierskich będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych,

20) sprawdzanie zleceń roboczych pod względem merytorycznym i rozliczenia zużytych materiałów w zakresie robót mostowych,

21) załatwianie skarg, zażaleń i wniosków dotyczących spraw związanych z obiektami mostowymi,

22) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej obiektów mostowych,

23) coroczne opracowywanie raportu o stanie obiektów mostowych,

24) współpraca z innymi komórkami Zarządu Dróg,

25) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych wynikających z zakresu działania Zarządu Dróg Powiatowych.

 Do zadań w zakresie geodezji należy:

1) załatwianie spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego przejętych nieruchomości,

2) prowadzenie całokształtu spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na podstawie umów cywilno – prawnych, decyzji o wywłaszczeniu i innych decyzji na cele inwestycyjne, modernizacyjne i inne,

3) przygotowywanie ugod i umów w zakresie wypłaty odszkodowań,

4) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem w trwały zarząd lub użytkowanie nieruchomości oraz przekazywanie nieruchomości zbędnych

5) przygotowywanie zapotrzebowań na opracowania dokumentacji geodezyjno – prawnej na potrzeby realizacji zadań „Zarządu” i odbiór techniczny zlecanych robót geodezyjnych,

6) przygotowywanie rocznych zapotrzebowań na prace geodezyjne w zakresie utrzymania oraz budowy dróg i mostów,

7) przygotowywanie zapotrzebowań, nadzór i odbiór badań geologicznych,

8) przygotowywanie opisów przedmiotów zamówienia do przeprowadzenia przetargów na prace geodezyjne,

9) kontrola i akceptacja rachunków za zlecane prace geodezyjne,

10) kontrola i akceptacja rachunków za opracowanie operatów szacunkowych (rolnych, budowlanych, leśnych) sporządzanych przez biegłych dla ZDP,

11) wykonywanie interwencyjnych pomiarów geodezyjnych,

12) prowadzenie archiwum geodezyjnego,

13) prowadzenie ewidencji gruntów zajętych pod drogi powiatowe,

14) wytyczanie robót drogowo – mostowych w terenie,

15) prowadzenie spraw dotyczących zagospodarowania pasa drogowego,

16) udział w pracach koordynacyjnych związanych z usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

17) rozpatrywanie i załatwianie skarg w zakresie należącym do stanowiska pracy.

Do zadań w zakresie ewidencji dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich należy:

1) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich zgodnie z obowiązującymi przepisami systemem elektronicznym EWIDR i SGM

2) tworzenie i przechowywanie map techniczno – eksploatacyjnych systemem elektronicznym MAPA TE oraz udostępnianie ich zarządcy dróg wojewódzkich

3) kontrola w terenie zgodności przebiegów dróg i zdarzeń drogowych z posiadanymi danymi

4) opracowywanie zbiorczych informacji statystycznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad

5) współpraca w corocznym opracowywaniu raportu o stanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich

6) gromadzenie danych odnośnie pracy sprzętu wynajmowanego, własnego i zużycia mieszanki do zimowego utrzymania dróg w obwodach drogowych w celu opracowywania raportów

7) współpraca z inżynierem ruchu w zakresie tworzenia projektów stałej organizacji ruchu dla dróg

8) nadzór i pomoc techniczna w prowadzeniu Rejestru Uzgodnień i Zajęć Pasa (RUZP IB)

9) rozpatrywanie i załatwianie skarg w zakresie należącym do stanowiska pracy.


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Działu
Okres obejmowania stanowiska:
2018-10-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 3


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
st. specjalista ds. utrzymania dróg i mostów
Okres obejmowania stanowiska:
2018-10-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

3


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Marzec Iwona
Data wytworzenia informacji:
06-09-2018
Osoba wprowadzająca informację:
Marzec Iwona
Dodano do BIP dnia:
06-09-2018