Powrót do: Dyrektor

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Stanowisko pracy inżynier ruchu (IR)
Informacje dodatkowe

Do zadań stanowiska należy:

1. Opracowywanie zmian projektów stałej organizacji ruchu dla dróg, przygotowywanie dokumentacji i załączników mapowych, dla potrzeb Zarządu Ruchem.

2. Współpraca w zakresie opiniowania projektów tymczasowej organizacji ruchu.

3. Współpraca i korespondencja w zakresie organizacji ruchu i jej bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem.

4. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania stałego oznakowania poziomego i pionowego oraz zgodność z zatwierdzonoą organizacją ruchu i obowiązującymi przepisami.

5. Gromadzenie danych o wypadkach drogowych i opracowywanie analiz pod względem warunków Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD).

6. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomiarów natężenia ruchu drogowego.

7. Wydawanie zezwoleń na przejazdy nienormatywne i inne związane z ograniczeniami tonażu na drogach.

8. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.

9. Opiniowanie wniosków na wykorzystanie dróg powiatowych w sposób szczególny.

10. Prowadzenie spraw w zakresie przystanków przy drogach powiatowych.

11. Przygotowywanie zleceń na urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg.

12. Bieżąca współpraca ze służbami zarządu dróg w zakresie przestrzegania warunków BRD.

13. Opracowywanie i aktualizacja ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich zgodnie z obowiązującymi przepisami - systemem elektronicznym oraz w wersji papierowej, kontrola zgodności w terenie.

14. nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów dróg i obiektów inżynierskich, wynikających z przepisów prawa budowlanego.

15. Tworzenie i przechowywanie map techniczno-eksploatacyjnych systemem elektronicznym oraz udostępnianie ich zarządcy dróg wojewódzkich.

16. Obsługa programu EwMapa oraz aktualizacja przebiegu dróg w tym programie.

17. Współpraca w corocznym opracowywaniu raportu o stanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

18.Prowadzenie Rejestru Uzgodnień i Zajęć Pasa (RUZP IB), tworzenie formularzy wykorzystywanych w tym programie oraz aktualizowanie wykazu płatników umieszczających urządzenia w pasach drogowych - opłaty roczne, przygotowywanie pism przypominających o konieczności zapłaty.

19. współpraca z innymi Działami w zakresie prowadzonych spraw.

20. Prowadzenie spraw jako Inspektor ochrony danych (IOD), tj,. w szczególności:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązującego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

b) dawanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych, a także organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe,

c) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia perosnelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

d) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,

e) współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,

f)pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz sprawach dotyczących przysługujących im uprawnień,

g) prowadzenie dokumentacji zgodnej z RODO.


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inżynier ruchu
Godziny przyjęć i nr pokoju:


pokój nr 4


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Marzec Iwona
Data wytworzenia informacji:
06-09-2018
Osoba wprowadzająca informację:
Marzec Iwona
Dodano do BIP dnia:
06-09-2018