Powrót do: Dyrektor

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Dział Techniczno-Administracyjny (TA)
Informacje dodatkowe

 

Do zadań Działu należy:

 

1) dokonywanie bieżących zakupów, przedmiotów i materiałów biurowych, druków oraz wyposażenia Zarządu i Obwodów Drogowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej i co. wraz z konserwacją urządzeń,

3) zabezpieczenie mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju,

4) prowadzenie spraw ubezpieczeń majątkowych i odszkodowań,

5) zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych, zaplecza technicznego i na terenach obwodów drogowych,

6) właściwa gospodarka środkami transportowymi, sprzętowymi, łączności i energetycznej,

7) rozliczanie zużycia paliwa przez środki transportowo - sprzętowe,

8) utrzymanie budynków i placów manewrowych na bazie Zarządu Dróg Powiatowych w należytym stanie technicznym,

9) prowadzenie ewidencji książki inwentarzowej środków trwałych oraz budynków i bazy,

10) nadzór nad wykonywaniem drobnych remontów siłami własnymi środków transportowych, sprzętu i innych środków trwałych, w przypadku robót których nie ma możliwości wykonania siłami własnymi opracowanie dokumentacji technicznych z przedmiarem robót do ogłoszenia przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

11) przygotowanie sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu do zimowego utrzymania dróg,

12) sprawdzanie faktur w zakresie działalności działu pod względem ilościowo – wartościowym,

13) likwidacja środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14) wyposażenie Zarządu i Obwodów Drogowo w sprzęt przeciwpożarowy,

15) organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych i ogólnych dla pracowników w zakresie p-poż,

16) prowadzenie okresowych kontroli, analiz i oceny stanu p-poż,

17) współpraca z jednostkami straży pożarnych w zakresie profilaktyki pożarowej,

18) kontrola wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, sprawdzanie stanu technicznego i jego konserwacji,

19) koordynacja przedsięwzięć w zakresie usuwania zagrożeń pożarowych w jednostce,

20) zgłaszanie dyrektorowi jednostki potrzeb i wniosków dot. poprawy stanu p.poż,

21) załatwianie skarg, zażaleń i wniosków dot. spraw p.poż.

22) prowadzenie spraw obrony cywilnej,

23) prowadzenie archiwum (składnicy akt) Zarządu Dróg Powiatowych,

24) dostarczanie korespondencji do odbiorców miejskich i urzędu pocztowego,

25) załatwianie skarg, zażaleń i wniosków dotyczących spraw prowadzonych przez dział,

26) nadzór redaktorski oraz wprowadzanie i aktualizacja danych znajdujących się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

27) obsługa programu konfiguracyjnego centrali telefonicznej

28) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania oraz przechowywanie dokumentacji potwierdzającej legalność posiadanego oprogramowania

29) bieżący nadzór nad sprzętem komputerowym i kserokopiarkami

30) sporządzanie sprawozdań z zadań objętych zakresem czynności

31) współpraca z innymi Działami Zarządu w zakresie prowadzonych spraw

32) Wykonywanie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych (ASI), tj. w szczególności:

a) opracowywanie i wdrażanie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz aktualizaja stosownie do zmieniających się technologii informatycznych i zagrożeń bezpieczeństwa,

b) dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych poprzez przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do danych i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w zabezpieczeniach,

c) identyfikacja i aktualizacja zagrożeń oraz ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych,

d) określanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia sysytemów, w których przetwarzane są dane osobowe,

e) monitorowanie działań zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych,

f) nadawanie uprawnień dostępu do systemów informatycznych, w tym login i hasło pierwszego logowania,

g) archiwizowanie oraz zabezpieczenie kopii zbiorów danych systemów informatycznych,

h) nadzorowanie zabezpieczeń systemów informatycznych przed działalnością złośliwego oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do zarządzanych systemów informatycznych,

i) zabezpieczenie urządzeń komputerowych przed utratą danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem sieci energetycznej.

33) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych wynikających z zakresu działania Zarządu Dróg Powiatowych.

 

 Do zadań stanowiska ds. kancelaryjnych i funduszy strukturalnych należy:

 

1) prowadzenie sekretariatu, kancelarii, rejestracja korespondencji wychodzącej i przychodzącej, przygotowywanie korespondencji do wysyłki,

2) kontrola rozliczania opłat pocztowych i tworzenie raportów,

3) obsługa centrali telefonicznej, telefaksu i poczty e-meilowej oraz comiesięczne wydruki bilingów z programu BilCent,

4) koordynowanie obiegu dokumentów i pism kierowanych do Dyrektora i Zarządu,

5) prowadzenie rejestru aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora ZDP,

6) wprowadzanie i aktualizacja dokumentów Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) z zadań objętych zakresem czynności,

7) załatwianie skarg, zażaleń i wniosków dotyczących spraw prowadzonych przez dział oraz prowadzenie rejestru ogólnego skarg i wniosków.

8) zdobywanie wiadomości na temat funduszy strukturalnych

9) udział w opracowaniu strategii rozwoju powiatu

10) udział w przygotowywaniu wniosków o współfinansowanie z funduszy strukturalnych

11) bieżąca współpraca wewnętrzna z innymi komórkami ZDP Biłgoraj oraz Starostwa Powiatowego w zakresie sprawozdawczości

12) współpraca z innymi Działami Zarządu w zakresie prowadzonych spraw

13) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych wynikających z zakresu działania Zarządu.


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista ds. sprzętowo-transportowych, zaplecza i p.poż.
Okres obejmowania stanowiska:
2018-01-16  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 7


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
st. specjalista ds. kancelaryjnych i funduszy strukturalnych
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 1


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Działu TA
Okres obejmowania stanowiska:
2018-01-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 7


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Marzec Iwona
Data wytworzenia informacji:
06-09-2018
Osoba wprowadzająca informację:
Marzec Iwona
Dodano do BIP dnia:
06-09-2018