Powrót do: Dyrektor

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Obwód Drogowy Nr 3 w Teodorówce (OD-3)
Adres komórki
Teodorówka, 23-440 Frampol
Telefon
(084) 685-70-31
Informacje dodatkowe

Do zadań Obwodu Drogowego należy:

 

1) W zakresie ochrony dróg:

 

 

 

a) nadzorowanie przestrzegania przepisów porządkowych na drogach i drogowych obiektach inżynierskich, w szczególności przepisów dotyczących składowania materiałów i umieszczania obcych urządzeń w pasie drogowym, ochrony dróg przed zanieczyszczeniem, prawidłowości zabezpieczania i oznakowania wszelkich robót wykonywanych w obrębie pasa drogowego,

b) przeprowadzanie przy współudziale policji kontroli dopuszczalnych nacisków na oś, masy i wymiarów pojazdów samochodowych oraz kontrolowanie przestrzegania ograniczeń dotyczących nośności obiektów mostowych i zezwoleń na przejazdy pojazdów o wymiarach i ciężarze przekraczających dopuszczalne normy,

c) kontrolowanie, czy roboty obce w pasie drogowym są wykonywane na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd i zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym zezwoleniu,

d) kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami lokalizacji w stosunku do drogi obiektów budowlanych i linii przesyłowych - telekomunikacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych i innych,

e) dokumentowanie wszelkich naruszeń pasa drogowego i składanie o tym informacji Dyrektorowi zarządu,

f) wprowadzanie ograniczeń ruchu na zagrożonych odcinkach dróg, np. przełomami lub też zamykanie ich całkowicie dla ruchu poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych i ewentualnie zapór.

 

2) W zakresie utrzymania dróg:

 

 

a) oznakowanie i doraźne wypełnianie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, gdy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wnioskowanie zlecania robót w zakresie naprawy nawierzchni dróg innym wykonawcom,

b) wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzeń poboczy, pasów dzielących, wysepek, skarp, nasypów i wykopów,

c) oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami, wyznaczenie koniecznych objazdów oraz oznakowanie miejsc robót interwencyjnych wymagających zmian w organizacji ruchu.

Usuwanie skutków przełomów w zakresach określonych przez zarząd,

d) usuwanie z korony drogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu i wszelkich zanieczyszczeń,

e) wykonywanie przecinek w poboczach likwidujących zastoiska wodne na nawierzchni drogi,

f) czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników w zakresie ustalonym przepisami oraz oczyszczanie i odchwaszczanie ścieków betonowych usytuowanych w koronie drogi, lokalne udrażnianie rowów przydrożnych oraz czyszczenie studzienek ściekowych i innych urządzeń odwadniających,

g) kierowanie robotami zimowego utrzymania dróg, oraz:

· ustawianie, zdejmowanie i naprawy oraz magazynowanie zasłon przeciwśnieżnych lub nadzór nad wykonywaniem prac przez innych wykonawców,

· przygotowywanie i magazynowanie materiałów do usuwania gołoledzi,

· przekazywanie informacji potrzebnych do sporządzania raportów z całokształtu prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg do Działu Utrzymania Dróg,

h) wykonywanie innych prac zimowego utrzymania dróg w tym kontrola zatrudnionego sprzętu.

 

3) W zakresie utrzymania urządzeń drogowych:

 

 

a) w odniesieniu do oznakowania dróg:

· utrzymywanie w czystości i czytelności znaków pionowych, wymiana uszkodzonych znaków i uzupełnianie brakujących,

· uzupełnianie brakujących i wymiana uszkodzonych słupków hektometrowych,

· zabezpieczanie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych (poręczy
mostowych, barier ochronnych) i wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń,

· uzupełnienie ubytków oznakowania poziomego w zakresach określanych przez zarząd,

b) w odniesieniu do zieleni przydrożnej:

· pielęgnowanie istniejącego zadrzewienia,

· uzupełnianie brakujących drzew i krzewów,

· wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych i przycinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową lub stwarzających inne zagrożenia,

· gospodarka pozyskanym drzewem,

· koszenie trawy i niszczenie chwastów i samosiewów drzew i krzewów na
poboczach, skarpach, w rowach, zwłaszcza w miejscach ograniczających
widoczność.

 

4) W zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich:

 

 

a) prowadzenie przeglądów bieżących obiektów mostowych w ramach patrolowania sieci drogowej w myśl ustaleń instrukcji DP.-T. 16M,

b) wykonywanie prac interwencyjnych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu na i pod obiektami mostowymi,

c) zabezpieczanie miejsc awarii obiektów mostowych przez odpowiednie ich oznakowanie i wykonanie robót zabezpieczających,

d) konserwowanie sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,

e) uczestniczenie w ochronie obiektów mostowych w czasie spływu lodów i wysokich wód,

f) zabezpieczenie obsługi technicznej przeglądów podstawowych i szczegółowych,

g) interwencyjne czyszczenie przepustów pod drogami,

h) wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość i estetykę obiektów, w tym:

· okresowe czyszczenie elementów konstrukcyjnych łożysk, nisz i ciosów podłożyskowych, urządzeń dylatacyjnych, wpustów, rur i rynien
odwadniających, elementy podpór, koryta rzek i terenu pod obiektami i w
ich sąsiedztwie jak również odmulenie otworów przepustów,

· wykonywanie robót przygotowawczych związanych z ochroną
przeciwpożarową przeciwlodową i przeciwpowodziową,

· przeglądy bieżące obiektów mostowych oraz prace przygotowawcze
dotyczące przeglądów podstawowych, szczegółowych i specjalnych,

· malowanie poręczy obiektów mostowych,

· utrzymanie skarp i stożków obejmujące uzupełnianie rozmytych skarp i brakujących umocnień oraz wycinanie zbędnego zadrzewienia, krzewów i zarośli,

· uzupełnianie drobnych ubytków betonu gotowymi preparatami do zabezpieczania konstrukcji betonowych i drobne naprawy uszkodzonych poręczy mostowych.

 

5) W zakresie utrzymania budynków i wyposażenia technicznego:

 

 

a) utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków drogowych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie obwodu,

b) wykonywanie drobnych robót remontowych w budynkach i innych obiektach obwodu,

c) utrzymanie we właściwym stanie technicznym środków transportowych i sprzętowych eksploatowanych przez obwód,

d) zgłaszanie dyrekcji zarządu napraw bieżących i robót remontowych, których wykonanie przekracza możliwości obwodu,

e) wykonywanie konserwacji sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,

f) prowadzenie gospodarki magazynowej.

 

 

 

6) W zakresie organizacji pracy w obwodzie:

 

 

a) aktualizacja materiałów ewidencyjnych dróg, urządzeń drogowych i wyposażenia technicznego oraz współpraca z osobą odpowiedzialną za ewidencję dróg i obiektów mostowych,

b) prowadzenie ewidencji przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich,

c) wykazy odcinków dróg wymagających w okresach zimowych zabezpieczenia zasłonami przeciwśnieżnymi, miejsc posypywanych środkami chemicznymi i materiałami uszarstniającymi - zgodnie z wytycznymi zimowego utrzymania dróg,

d) dokonywanie systematycznych objazdów dróg na obszarze obwodu prowadząc obserwację stanu dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych.

Częstotliwość objazdów, w zależności od ważności ciągów komunikacyjnych, istniejących warunków atmosferycznych, przy czym nie może być ona mniejsza niż dwa razy w miesiącu.

Objazdy dróg winny mieć dwojaki charakter:

· kontrolny, podczas którego kontrolujący rejestruje wszelkie usterki w specjalnie prowadzonym dla tego celu dzienniku objazdu dróg i w kartach przeglądu bieżącego obiektów mostowych,

· kontrolno-interwencyjny z udziałem brygady wykonawczej.

e) opracowywanie kwartalnych potrzeb w ramach planowania utrzymania i remontów dróg, obiektów mostowych i budynków,

f) prowadzenie bieżącej kontroli jakości robót utrzymaniowych wykonywanych na drogach i obiektach mostowych niezależnie od kontroli dokonywanych przez pracowników zarządu,

g) prowadzenie książki kontroli obwodu dla wpisywania uwag i poleceń przez osoby uprawnione do kontroli pracy obwodu,

h) prowadzenie dziennika czynności obwodu drogowo-mostowego.


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
robotnik drogowy wykwalifikowany

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik OD Nr 3

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
robotnik drogowy wykwalifikowany

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
robotnik drogowy wykwalifikowany

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
robotnik drogowy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
robotnik drogowy wykwalifikowany
Okres obejmowania stanowiska:
2017-08-01  - 

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
robotnik drogowy wykwalifikowany

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Marzec Iwona
Data wytworzenia informacji:
06-09-2018
Osoba wprowadzająca informację:
Marzec Iwona
Dodano do BIP dnia:
06-09-2018