Powrót do: Z-ca Dyrektora

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Dział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania (IZP)
Kierownik
Informacje dodatkowe

Do zadań Działu należy:

 

1) udział w opracowywaniu raportu o stanie dróg,

2) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym,

3) przygotowywanie dokumentów dla potrzeb komisji przetargowej,

4) organizacja przetargów w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych,

5) opracowywanie kosztorysów inwestorskich,

6) sprawdzanie i analiza dokumentów otrzymanych z innych komórek organizacyjnych dotyczących przetargów,

7) przygotowywanie i przekazywanie wykonawcom dokumentacji technicznej, dzienników budowy i książki obmiarów,

8) przygotowywanie całości spraw dotyczących przekazania placu budowy,

9) czynny udział w opracowywaniu przedmiarów robót zlecanych w ramach przetargów,

10) opiniowanie harmonogramów robót przedkładanych przez jednostki wykonujące roboty,

11) współpraca z inspektorem nadzoru postępu robót w zakresie terminowości, jakości robót i zgodności z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, oraz wymogami technicznymi,

12) udział w odbiorach końcowych, częściowych, ulegających zakryciu i pogwarancyjnych,

13) kontrola realizacji zadań rzeczowo-finansowych w ramach przydzielonych limitów,

14) kontrola faktur pod względem cen i ilości robót,

15) współpraca innymi komórkami organizacyjnymi Zarządu w zakresie prowadzonych spraw,

16) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działania działu,

17) załatwianie skarg, zażaleń i wniosków dot. spraw prowadzonych przez dział przy przestrzeganiu przepisów postępowania administracyjnego,

18) zbieranie z poszczególnych komórek organizacyjnych rocznych potrzeb rzeczowo - finansowych i ich analiza,

19) opracowywanie szczegółowych planów rocznych w rozbiciu na roboty drogowe, dostawy i usługi w oparciu o przyznane środki finansowe,

20) analiza limitu wydatków,

21) opracowywanie koncepcji podziału środków na gminy,

22) prowadzenie procedury przyjęcia pomocy rzeczowej lub finansowej od samorządów gminnych,

23) opracowanie planów przetargów w oparciu o wymogi ustawowe,

24) wprowadzanie i aktualizacja dokumentów Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) z zadań objętych zakresem czynności,

25) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych wynikających z zakresu działania Zarządu.


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Działu IZP
Okres obejmowania stanowiska:
2018-09-06  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 5


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Marzec Iwona
Data wytworzenia informacji:
06-09-2018
Osoba wprowadzająca informację:
Marzec Iwona
Dodano do BIP dnia:
06-09-2018