Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

zimowe utrzymanie dróg poiatowych położonych na terenie powiatu biłgorajskiego w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022

Data ogłoszenia
2020-09-07
Termin składania ofert
2020-09-14 12:00
Treść

 

Biłgoraj, dn.  07.09.2020r.

 IZP.3511.16a.1.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejszym informujemy, że zamierzamy  zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,  prowadzone na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia               29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Biłgorajski,  ul. T. Kościuszki  94, 23-400 Biłgoraj,

     NIP: 918-199-38-47   

w imieniu i na rzecz, którego działa

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

tel.  84-6867078,  fax 84- 6881820,

 e-mail:  sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl

www.zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:  zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie powiatu biłgorajskiego  w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022.

Usługi polegać będą na:

- mechanicznym udrażnianiu, oczyszczaniu (śnieg, błoto pośniegowe, lód)   dróg powiatowych,

- usuwaniu śniegu i lodu oraz zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg powiatowych.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.                                      Przedmiot zamówienia składa się z trzech  zadań.

Zadania w Obwodzie Drogowym Nr 1 Biłgoraj.

 

Zadanie 1 -  nośnik pługopiaskarki z piaskarką i pługiem  średnim bocznym całość Wykonawcy , ładowność piaskarki min. 5 ton, samochód: dwie osie, moc silnika min.160 KM – teren działania głównie ulice miasta Biłgoraja –  250 godz.

 

Zadanie 2 – nośnik i pług  średni boczny  Wykonawcy, samochód o ład. 8-16 ton,  trzy osie, moc silnika min.250 KM.  Teren działania głównie gmina Biłgoraj, Tereszpol, Józefów i Aleksandrów–  2 000 km;

 

Zadanie 3  -   ładowarka o poj. łyżki 3 - 3,5 m3  głównie do wymieszania mieszanki na bazie w Biłgoraju i Józefowie.– 30 godz.

 

Zamawiający przewiduje możliwość dodatkowej kontroli pracy  Wykonawcy poprzez zamontowane systemu GPS. W takiej sytuacji urządzenie monitorujące zostanie  zamontowane na sprzęcie po zawarciu umowy.

 

3. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia tj.:

-  musi  dysponować środkami transportu i jednostkami sprzętowymi, na które składa swoja ofertę;

- musi dysponować sprzętem (pługi, piaskarki) na które składa swoją ofertę.

 

Jeżeli wykonawca składa ofertę na dwa lub więcej zadań winien dysponować różnymi środkami  transportu i jednostkami sprzętowymi  w ramach poszczególnych zadań.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia  15.05.2022r.

a) gotowość do zimowego utrzymania – od dnia podpisania umowy   – rozpoczęcie akcji na wezwanie zamawiającego;

b) zakończenie gotowości do zimowego utrzymania -  15.04.2022r – po odwołaniu akcji przez Zamawiającego;

c) do 15.05.2022r – termin zwrotu sprzętu przekazanego wykonawcy przez ZDP Biłgoraj.

 

IV.  WYMAGANE ELEMENTY OFERTY:

1. Oferta - sporządzona na załączonym do zapytania formularzu (załącznik nr 1), podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. 

2. Formularz cenowy - sporządzony na załączonym do zapytania formularzu (załącznik nr 2), podpisany przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. 

3. Wykaz sprzętu – wykaz sprzętu dostępny wykonawcy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami  (załącznik nr 3).   

 

V.  KRYTERIUM OCENY OFERTY:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  kryteria oceny ofert:   cena oferty brutto – 100%.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

3. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

4. Cena oferty powinna obejmować cały koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym uwzględnione winny być koszty materiałów oraz wszystkich innych czynności  koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 

VI. TERMIN, MIEJSCE  I  FORMA SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę wraz z Wykazem sprzętu  należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie lub drogą elektroniczną) w terminie do dnia  14.09.2020r.,  godz. 12.00  na adres: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

 e-mail:  sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl

 fax (84) 688-18-20

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14.09.2020r., o   godz. 12.15  w siedzibie Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w  siedzibie Zamawiającego. Osoby do kontaktów:  Urszula Marek.

5. Informacja o wyborze  oferty najkorzystniejszej i terminie podpisania umowy zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

                                                                                                         Dyrektor

ZDP w Biłgoraju

 

                                                            Maria Góralska

 

Załączniki:

Nr 1  - Oferta,

Nr 2 – Formularz cenowy,,

Nr 3  -  Wykaz sprzętu,

Nr 4 - Projekt umowy,

Nr 5 – Specyfikacja techniczna.

 

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, 23-400 Biłgoraj ul. 23-400 Biłgoraj;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IZP.3511.16a.2020 pn.:zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie powiatu biłgorajskiego  w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022.

prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych;

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp .

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Urszula Marekdodano do BIP dnia 07-09-2020 09:40:42