Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj, tel: 84 686 70 78, fax: 84 688 18 20, email: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Kozdra, e-mail: ta.kozdra@zdpbilgoraj.home.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 686 70 78. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 • E-mail: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl
 • Telefon: 84 686 70 78

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Sikorskiego.

Sekretariat znajduje się na lewo od wejścia pokój nr 1.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Sikorskiego zawierające podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia w budynku ZDP Biłgoraj są na tym samym poziomie.

10. Informacje dodatkowe

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju
 • Adres: ul. Gen. Sikorskiego 3
  23-400 Biłgoraj
 • E-mail: izp.goralska@zdpbilgoraj.home.pl
 • Telefon: 84 686 70 78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.