zakup wraz z dostawą do Obwodu Drogowego nr 2 w Tarnogrodzie fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

Data ogłoszenia
2020-09-28
Termin składania ofert
2020-10-05 11:00
Treść

Początek formularzaOgłoszenie nr 590020-N-2020 z dnia 2020-09-28 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju: zakup wraz z dostawą do Obwodu Drogowego nr 2 w Tarnogrodzie fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, krajowy numer identyfikacyjny 95037162000000, ul. gen. Sikorskiego  3 , 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 867 079, e-mail sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl, izp.marek@zdpbilgoraj.home.pl, faks 846 881 820.
    Adres strony internetowej (URL): www.zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna (osobiście , pocztą, kurierem)
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, ul. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup wraz z dostawą do Obwodu Drogowego nr 2 w Tarnogrodzie fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem.
Numer referencyjny: IZP.3510.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Obwodu Drogowego nr 2 w Tarnogrodzie fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą do Obwodu Drogowego nr 2 w Tarnogrodzie w terminie do 15 grudnia 2020 roku fabrycznie nowej w kolorze żółtym lub pomarańczowym koparko-ładowarki wraz z osprzętem spełniającej opisane poniżej wymagania. Lp Parametry wymagane 1 Koparko-ładowarka kołowa posiadająca certyfikat CE spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym 2 Koparko-ładowarka nowa, nie użytkowana, gotowa do eksploatacji oferowana przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanego przedmiotu zamówienia 3 Rok produkcji 2020 4 Masa eksploatacyjna od 8500 kg do 9200kg 5 Długość całkowita do 5,92 m 6 Szerokość całkowita do 2,5 m 7 Całkowita wysokość transportowa do 3,8m 8 Prędkość jazdy min 38km/godz 9 Układ elektryczny chroniony przed wilgocią o napięciu min. 12V 10 Układ kierowniczy ze wspomaganiem 11 Układ hydrauliczny zasilany pompą hydrauliczną wielotłoczkową o wydajności minimum 160l/min i ciśnieniu min 200 bar 12 Silnik wysokoprężny o pojemności od 3,4 l do 4,4 litra i mocy nie mniejszej niż 100 kM 13 Silnik spełniający normę emisji spalin min. Stage IV 14 Zbiornik paliwa o pojemności min 130 litrów z korkiem zamykanym na klucz 15 Skrzynia biegów – automatyczna lub półautomatyczna z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem 16 Koła jezdne jednakowej wielkości nie mniejsze niż 28 cali z metalowymi osłonami wentyli kół 17 Napęd na obie osie 4x4 18 Trzy tryby skrętu: przednia oś skrętna, obie osie skrętne, jazda bokiem tzw. „krab“ – „ psi chód“ 19 Błotniki na kołach przednich i tylnych 20 Podkładki gumowe pod podpory 21 Sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą joysticków lub dźwigni 22 Łyżka ładowarkowa z systemem samopoziomowania, wielozadaniowa, dzielona, otwierana z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania z dodatkowym lemieszem przykręcanym na śruby zamiast zębów i widłami do palet 23 Pojemności łyżki ładowarkowej min 1 m3 24 Szerokość łyżki ładowarkowej min 2,4 m 25 Wysokość ładowania /wys. Do sworznia obrotu/ /łyżki ładowarkowej min 3,15 m 26 Udźwig łyżki ładowarki na pełną wysokość min. 3000 kg 27 Automatyczny powrót do pozycji załadunku łyżki przedniej 28 System amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy typ „pływająca łyżka” 29 System siłowników równoległego przechyłu łyżki ładowarkowej 30 Sterowanie układem koparkowym za pomocą joysticków lub dźwigni 31 Szybkozłącze uniwersalne mechaniczne tylnej łyżki 32 Mechaniczne sterowanie przesuwem osprzętu koparkowego 33 Ramię koparkowe rozsuwane teleskopowo 34 Łyżka koparkowa z zębami o szerokości min 600 mm 35 Głębokość kopania łyżki koparkowej min. 5,7m 36 Udźwig przy maksymalnie rozłożonym ramieniu układu koparkowego min. 1000kg 37 Instalacja hydrauliczna do sterowania łyżką skarpową hydrauliczną uchylną 38 Łyżka skarpowa hydrauliczna uchylna o szerokości min 1,5 m 39 Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS (konstrukcja chroniąca operatora w przypadku przewrócenia się maszyny) i FOPS (konstrukcja chroniąca operatora przed spadającymi przedmiotami) 40 Obrotowy fotel operatora wyposażony w bezwładnościowy pas bezpieczeństwa 41 Kabina zamykana z dwoma kompletami kluczy 42 Sprawne i regulowane ogrzewanie i wentylacja oraz klimatyzacja kabiny 43 Regulowane koło kierownicy 44 Szyby boczne uchylne a tylna otwierana 45 Wycieraczki i spryskiwacze na szybie przedniej i tylnej 46 Dwa lusterka zewnętrzne i lusterko wewnętrzne wsteczne 47 Izolacja dźwiękochłonna zapewniająca poziom hałasu w kabinie do 80 dB 48 Radioodbiornik 49 Światła drogowe przednie i tylne, kierunkowskazy, robocze światła ledowe oświetlające osprzęt maszyny po min.2 sztuki z przodu i z tyłu oraz błyskowa lampa ostrzegawcza LED w kolorze pomarańczowym 50 System zabezpieczenia tylnych lamp drogowych np. metalowe osłony lub możliwość zmiany położenia lamp w celu wyeliminowania zagrożenia ich uszkodzenia 51 Skrzynka narzędziowa 52 Immobilizer 53 Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka I pomocy 54 Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja obsługi koparko-ładowarki i książka gwarancyjna/serwisowa w języku polskim oraz katalog części zamiennych w formie papierowej lub na płycie CD 55 Deklaracja zgodności CE 56 Gwarancja w tym przeglądy gwarancyjne na oferowaną koparko-ładowarkę bez ograniczeń i wyłączeń na okres co najmniej 24 miesięcy bez limitu motogodzin Informacje dotyczące gwarancji: 1. Gwarancja obejmuje cały sprzęt a długość gwarancji Wykonawca deklaruje w formularzu ofertowym. 2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do reakcji serwisu w czasie 48 godz. od uzyskania od Zamawiającego informacji o awarii i zapewni na własny koszt: a/ każdorazowy dojazd do maszyny, b/ wykonanie w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od zgłoszenia napraw gwarancyjnych oraz usuniecie awarii sprzętu przy użyciu oryginalnych, fabrycznie nowych części a także uzupełnienie ubytków płynów eksploatacyjnych lub ich wymianę w przypadku utraty ich właściwości, c/ przeprowadzenie okresowych kontroli i przeglądów w oparciu o zalecenia producenta - zgodnie z książką serwisową oraz wymiany niezbędnych materiałów eksploatacyjnych między innymi olejów /silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, transmisyjnych/ kompletu filtrów, smarów, płynów do układu chłodzenia, układu wspomagania i płynu hamulcowego, d) transport do autoryzowanego serwisu stacjonarnego w przypadku braku możliwości naprawy przez serwis mobilny. 3. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci autoryzowanego serwisu stacjonarnego lub serwisu mobilnego /na terenie Polski / i przedstawi wykaz punktów serwisowych z numerami telefonów kontaktowych. 4. W dniu dostawy Wykonawca w cenie zamówienia zapewni przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej wskazanych przez Zamawiającego minimum 3 operatorów. 5. Cena zamówienia obejmuje dostawę koparko – ładowarki kołowej do Obwodu Drogowego Nr 2 w Tarnogrodzie ul. Błonie 40. Informacja dodatkowe: 1. Przewidywana roczna liczba godzin pracy koparko-ładowarki wynosi 1000 motogodzin.

II.5) Główny kod CPV: 43200000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-12-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia przedstawia załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2019r, poz. 700 ze zm), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów założonych wraz z ofertą; 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Urszula Marekdodano do BIP dnia 28-09-2020 09:33:08